SHIPPING & RETURNS

AANKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Geldig vanaf 11 maart 2019

 

1.    Algemeen

 

De koper wordt geacht, door het overmaken van zijn bestelling, de verkoopsvoorwaarden te kennen, en verklaart deze te aanvaarden, ongeacht eventueel hiermee in strijd zijnde koopvoorwaarden. 

Alle bestellingen worden alleen uitgevoerd onder de volgende verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden afhankelijk van beschikbaarheid. Bestellingen worden alleen als aanvaard beschouwd indien deze via de website worden ingegeven en betaald zijn. 

 

De inlichtingen in onze offertes, catalogi, prijscouranten en advertenties zijn niet bindend en steeds exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk vermeld.  Onze offertes zijn steeds vrijblijvend.  Indien bestellingen via de webshop gebeuren , worden deze onmiddellijk betaald en zijn bij deze dan ook bindend. 

 

2.    Levering

 

Levering vindt onmiddellijk plaats in de volgorde van binnenkomende bestellingen.  Leveringsproblemen van onze leveranciers, overmacht, stakingen en andere gebeurtenissen waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, die levering of transport onmogelijk maken of ons belemmeren, geven ons het recht om de bestelling in te trekken of de levering uit te stellen.  Claims voor schade van welke aard zijn dan ook uitgesloten.  Kennisgeving van gebreken moet onmiddellijk aan ons worden gemeld, uiterlijk binnen 3 dagen na levering van de goederen aan de koper.  In geval van gegronde klachten heeft de koper de mogelijkheid om vervanging of conversie te eisen.  Verdere rechten zijn uitgesloten.  Voor gevolgschade zijn wij aansprakelijk, voor zover de wet een disclaimer toestaat, tot maximaal de factuurwaarde van de goederen.  Verdere aanspraken op schadevergoeding zijn uitgesloten.  De professionele producten (de cabine producten) zijn uitsluitend voor cabine gebruik.  Een overdracht of verkoop aan derden is niet toegestaan, zodat misbruik is uitgesloten.  

 

3.    Verzending & retournering

 

Alle bestellingen worden geleverd vanuit ons magazijn.  Levering vanaf een factuurwaarde van EUR 300,00 is zonder verzendkosten.  (In Nederland is de levering vanaf 350€ zonder verzendkosten) Voor zendingen onder deze waarde wordt een tarief op basis van het gewicht in rekening gebracht voor verzend- en verpakkingskosten. 

 

De levering van de goederen is op risico van de koper.  Indien bij aankomst van de goederen zichtbare beschadigingen worden opgemerkt moet de klant ogenblikkelijk het nodige voorbehoud maken bij de afleveraar en de verkoper schriftelijk op de hoogte brengen binnen de 3 dagen.

 

De klant heeft 14 dagen bedenktijd, nadat het product is ontvangen. De aankoop mag daarom binnen 14 dagen na ontvangst van het product geretourneerd worden. Voor deelleveringen geldt, wanneer het laatste deel van de levering is ontvangen gaan de 14 dagen bedenktijd in.

 

4.    Betaling

 

De betalingen geschieden via de webshop en de voorziene betalingsmogelijkheden hierop , zonder korting, tenzij andersluidende overeenkomst bij de bestelling of contractueel vastgelegd.

 

Iedere op de vervaldag niet betaalde rekening zal van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning een interest van 1,5% per maand tot gevolg hebben.

 

De koper mag zich niet beroepen op een betwisting met de verkoper om zijn rekening te kwiteren.

 

 

5.    Eigendomsvoorbehoud

 

De geleverde waren blijven in consignatie tot volledige betaling van de factuur.  Ze blijven terugvorderbaar en dit tot de volledige betaling der factuur.

 

De koper heeft het recht om de producten die onder het eigendomsvoorbehoud vallen te verkopen in normale bedrijfsuitoefening.  De goederen mogen niet worden verpand of toegewezen zonder onze toestemming.  In het geval van een inbeslagname of andere toegang verbindt de klant zich ertoe uitdrukkelijk naar ons eigendom te verwijzen en ons onmiddellijk per aangetekende brief te informeren. 

 

 

6.    Gegevensbescherming

 

De koper stemt ermee in dat persoonlijke gegevens over de kredietwaardigheid en betaalmethode kunnen worden doorgegeven aan een kredietbeschermingsorganisatie.  

 

7.    Plaats van uitvoering en bevoegde rechtbank

 

In geval van geschil, zowel aanklacht als verdediging, zijn alleen de rechtbanken van Leuven bevoegd en dit niettegenstaande elk mogelijk tegenstrijdig beding van onze klanten en zelfs in geval van aansprakelijkheid voor de borgtocht of meerderheid der verweerder.

 

8.    Diversen

 

De waarborgtermijn en – voorwaarden van de onderscheidene fabrikanten zijn van kracht.  Zij worden op simpele vraag van de klant medegedeeld. Alle mogelijke bijkomende onkosten voor herstelling van het materiaal, niet gedekt door de bepalingen op waarborg door de leverancier, zoals bv. onkosten voor het vervoer of verplaatsing van ons personeel, vallen ten laste van de koper.

 

Er kan van deze verkoopsvoorwaarden slechts afgeweken worden met schriftelijk akkoord van de firma en alleen door de persoon die hiertoe bevoegd is verklaard.

 

 

 

DMK Danné Montague-King - DMK BENELUX

Wespelaarsesteenweg 58 , 3150 Haacht – België

Telefoon +32(0)486 945 785

contact@dmkbenelux.com